Η φιλοσοφία της ψυχοθεραπευτικής μεθόδου

Τι είναι η ψυχοθεραπεία?

Η ψυχοθεραπεία είναι μια βιωματική διαδικασία επίγνωσης του εαυτού μας μέσω διαφόρων τεχνικών, με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί βάση για την ενσωμάτωση άγνωστων πτυχών του εαυτού μας, ενώ μας βοηθάει να αποκτήσουμε συνειδητότητα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία μαθαίνουμε να ζούμε αρμονικά με τον εαυτό μας και με τους άλλους γύρω μας.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία αναζήτησης, κατά την οποία ο άνθρωπος επεξεργάζεται, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή του. Η διαδικασία αλλαγής μέσω της ψυχοθεραπείας στοχεύει στην αξιοποίηση και την εξέλιξη της υγιούς πλευράς του εαυτού μας, την εξισορρόπηση των συγκινήσεών του και την εξάλειψη ανασταλτικών της εξέλιξής μας συμπτωμάτων.

Η φιλοσοφία της ψυχοθεραπείας

Οι πρώιμες εμπειρίες μας μέσα στη οικογένειά μας και, αργότερα, οι εμπειρίες ζωής συμβάλλουν στην ανάπτυξη πεποιθήσεων και σχημάτων. Δημιουργούν παράλληλα τον φακό μέσα από τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τις εμπειρίες μας, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και το περιβάλλον μας και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε τη σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους.

Βασική αρχή είναι το σύστημα με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα στη ζωή μας (τρόπος σκέψης, σχήματα – mental models), ο προσδιορισμός τού πώς νιώθουμε για αυτά τα γεγονότα (συναισθήματα) και η κινητοποίησή μας προς κάποια κατεύθυνση (αποφάσεις, δράσεις, αντιδράσεις). Τα σχήματα αναπτύσσονται στην παιδική μας ηλικία και συνεχίζουν να διαμορφώνονται σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μας. Η δημιουργία τους είναι σημαντική και απαραίτητη διαδικασία για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, και για να ενταχθούμε μέσα στο περιβάλλον μας. Τα σχήματα έχουν προσαρμοστικό χαρακτήρα και υποστηρίζουν κάποιες σημαντικές διαδικασίες, όπως την εκπλήρωση των αναγκών μας.

Ανάγκες, όπως η βασική μας ασφάλεια, η αυτονομία μας, η αυτοεκτίμησή μας, η αυτοέκφρασή μας, είναι σχήματα που έχουν προσαρμοστικό χαρακτήρα, αλλά όταν διαιωνίζονται και εξακολουθούν να υφίστανται με τον ίδιο απαράλλακτο χαρακτήρα ή κώδικα και στην ενήλικη ζωή μας, τότε μπορεί να γίνουν επώδυνα και δυσλειτουργικά, και να αποτελέσουν παγίδες στις οποίες θα πέφτουμε ξανά και ξανά ως ενήλικοι πλέον. Οι εμπειρίες μας ενισχύουν συγκεκριμένα σχήματα που συχνά με έναν στερεότυπο τρόπο καθορίζουν και την ενήλικη πορεία μας.

Σαν αποτέλεσμα των πρώιμων εμπειριών, αφομοιώνουμε πιστεύω ή σχήματα τα οποία σε συνειδητό ή ασυνείδητο επίπεδο μας βοηθούν να οργανώσουμε τη συμπεριφορά μας και να δομήσουμε τη ζωή μας. Αυτά τα πιστεύω, τα οποία διαμορφώνονται νωρίς στη ζωή μας, αρκετά τακτικά μοιάζουν περισσότερο με ενδοβολές παρά με συνειδητές διεργασίες. Φυσικά, όλοι μας έχουμε ενδοβολές, οι περισσότερες απ’ τις οποίες δεν δρουν απαραίτητα αρνητικά στη ζωή μας. Ενδοβολές, όπως να είσαι στην ώρα σου, να είσαι ευγενικός με τους άλλους, να λες ευχαριστώ κ.λπ., αποτελούν το πλαίσιο διαχείρισης της καθημερινότητάς μας. Το πρόβλημα με αυτές, από τη στιγμή που αποτελούν τη βάση του συστήματος των  πεποιθήσεών μας, είναι όταν παρεμποδίζουν την υγιή επαφή με τον εαυτό μας και δρούν αρνητικά στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.  Για παράδειγμα, όταν πρέπει να είσαι πάντα στην ώρα σου, όταν πρέπει να είσαι πάντα ευγενικός, ακόμη και όταν είσαι θυμωμένος, όταν οφείλεις να λειτουργείς μόνο με πρέπει, να υιοθετείς άκαμπτες στάσεις, πιστεύω ή συμπεριφορές που παγιδεύουν τη δημιουργικότητά σου, την ελευθερία του εγώ σου, τότε τα μοτίβα σκέψης και συμπεριφορών  είναι αυτά που καθορίζουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας σου ως ατόμου, παρεμποδίζοντας την αυθεντική  επαφή με τον εαυτό και δρώντας αρνητικά στην ολοκλήρωσή του. Το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να εμφανίζονται συμπτώματα  κατάθλιψης, άγχους, θυμού, θλίψης  κ.λπ.

Τόσο η ατομική όσο και η ομαδική ψυχοθεραπεία στοχεύουν στο να βοηθήσουν το άτομο να ανακαλύψει τον εαυτό του και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που θέλει να ζει σε αρμονία με τον εαυτό του και το περιβάλλον του.  Να χτίζει εποικοδομητικές σχέσεις με τους άλλους, να επιτρέπει τη συνάντηση με την ολότητα του εγώ και τους εμείς. Στόχος της θεραπείας μας είναι να συλλογιστούμε, να επιτρέψουμε την αληθινή επαφή με τον εαυτό μας και να συνδεθούμε με τους άλλους και το περιβάλλον μας.

Reflect not Deflect.   Δράση όχι  Αντίδραση!

 

Ρομποτή Πηνελόπη | Ψυχολόγος M.Sc.

Ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην Αντλεριανή Ατομική Ψυχολογία και τη Θεραπεία Gestalt, Υπεύθυνη το Κέντρου Ψυχολογικής Στήριξης ΠΝΟΗ.

Ευαγγελιστρίας 2 | Γλυφάδα Τ.Κ. 16674 | Δήμος Γλυφάδας, Νομός Αττικής